Navýšení limitů podpory de minimis

Přestože financování sociálních služeb je v našich podmínkách založeno na poskytování vyrovnávací platby v režimu veřejné podpory slučitelné s vnitřním trhem EU, řada poskytovatelů využívá doplňkově ke krytí nákladů svých vedlejších a doplňkových činností taktéž podporu malého rozsahu (de minimis).

S ohledem na vývoj cenové hladiny nákladů se v posledních letech stále více volá po zvýšení limitů podpory malého rozsahu, které činí pro obecnou podporu de minimis 200.000 EUR za poslední tři po sobě jdoucí období a pro podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu 500.000 EUR za poslední tři po sobě jdoucí období.

Vzhledem k tomu, že platnost přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících poskytování podpory malého rozsahu končí letos k 31.12.2023, předložila Evropská komise členským státům návrh jejich novelizace s předpokládanou účinností od 1.1.2024.

Pokud jde o podporu malého rozsahu poskytovanou podle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 SFEU na podporu de minimis, Úř. věst.  L 352, 24. 12. 2013, limit podpory, kterou může jeden podnik obdržet od členského státu, má činit nově 300.000 EUR.

Pokud jde potom o podporu malého rozsahu poskytovanou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu podle Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. 4. 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu, Úř. věst. L 114, 26. 4. 2012, limit podpory, kterou může jeden podnik obdržet od členského státu, má činit nově 700.000 EUR.

Samo navýšení limitů podpory malého rozsahu však nepředstavuje tu nejzásadnější změnu. Velmi podstatný dopad na poskytování podpory může totiž mít navrhovaná změna mechanismu výpočtu tříletého období sledování výše poskytnuté podpory. Stávající mechanismus součtu podpory za tři po sobě jdoucí účetní období má být nahrazen mechanismem součtu za tři roky předcházející dni poskytnutí podpory.        

Jakmile Evropská komise zveřejní nově přijatá nařízení, bude na členských státech, aby své národní předpisy upravující podporu malého rozsahu uvedly do souladu s novou evropskou úpravou.

Jak informoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, je s ohledem na zajištění dostatku času k provedení příslušných změn a jejich implementace v praxi zvažováno využití přechodného období do 30.6.2024; do té doby by bylo postupováno ještě podle stávající právní úpravy.