Uplatňování daňových opravných položek k pohledávkám a daňových rezerv na opravy majetku

Podnikatelské daňové subjekty při zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob a při zpracování účetní závěrky používají jeden z nástrojů zákonného snížení základu daně a to vytvářením daňových opravných položek k pohledávkám, popřípadě vytvářením daňových rezerv na opravy hmotného majetku.

Z použití těchto nástrojů nelze vyloučit veřejně prospěšné poplatníky (VPP), je však nutné velmi podrobně ověřovat splnění všech zákonných podmínek k uplatnění daňových opravných položek k pohledávkám a k uplatnění daňových rezerv na opravy hmotného majetku.

Tyto podmínky upravují, jak zvláštní právní předpis, tj. zákon č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně, tak i jednotlivá ustanovení zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.

Uplatnění těchto nástrojů nelze rozepsat do několika zjednodušujících pravidel.

U opravných položek k pohledávkám se pro konečné rozhodnutí o uplatnění testuje, např. titul pohledávky, čas od konce sjednané doby splatnosti pohledávky, způsob účtování pohledávky (rozvahově/výsledkově), období vzniku pohledávky, výše pohledávky (jmenovitá hodnota/pořizovací cena), ne/existence vzájemných pohledávek, právní postavení dlužníka (insolvence), způsob nakládání s pohledávkou (soudní, rozhodčí nebo správní řízení), celková výše pohledávek za jedním dlužníkem.

U rezerv na opravy hmotného majetku pro konečné rozhodnutí o uplatnění testuje, např. vztah k majetku (vlastnictví, právo hospodaření, předání k hospodaření, nájem/pacht), rozpočet nákladů na opravy, okamžik zahájení opravy a související doba tvorby rezervy, existence finančních prostředků vázaných na zvláštním bankovním účtu, charakter majetku (daňová odpisová skupina).

Uplatnění obou těchto nástrojů se pak podrobněji rozepisuje v příloze č. 1 II. oddílu formuláře přiznání k dani z příjmů právnických osob a to v části C.

Možnost uplatnění daňových opravných položek k pohledávkám a daňových rezerv na opravy hmotného majetku jako oprávněných výdajů (nákladů) podle dotačních pravidel nebo pravidel vyrovnávací platby neupravují účetní a daňové předpisy a je nutné je posuzovat vždy individuálně podle konkrétních dotačních pravidel nebo pravidel stanovených pro výpočet vyrovnávací platby.