Pardubický kraj přechází na víceleté financování sociálních služeb z územního rozpočtu

Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo s účinností od 1.1.2019 nová Pravidla pro tvorbu, řízení, koordinaci a financování sítě sociálních služeb Pardubického kraje. Pravidla nahrazují stávající Metodiku řízení a koordinace sítě sociálních služeb Pardubického kraje, přestože z větší části přejímají ustanovení aktuálně platné metodiky. Pravidla podrobně upravují zejména tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v souladu s novými ustanoveními prováděcí vyhlášky k zákonu o sociálních službách, tvorbu a aktualizaci krajské sítě sociálních služeb, včetně metodiky kalkulace vyrovnávací platby. Nedílnou součást Pravidel tvoří koncepčně zcela nové dokumenty, týkající se zavedení víceletého financování sociálních služeb z územního rozpočtu kraje.

„Pardubický kraj si je vědom těžkostí, které řadě neziskových organizací přináší stávající systém financování sociálních služeb na roční bázi. Každoroční podávání žádostí a jejich vyhodnocování je spojeno s velkou administrativní zátěží nejen pro poskytovatele sociálních služeb, ale též pro samotný kraj a pracovníky úřadu na dotčených pozicích. Schvalovací procedura, odvíjející se od schválení rozpočtu a rozpisu rozpočtu, přes proces uzavírání veřejnoprávních smluv a jejich zveřejňování v registru smluv neumožňuje poskytnout dotační prostředky reálně dříve, než na konci prvního čtvrtletí, či spíše na začátku druhého čtvrtletí příslušného kalendářního roku. Řada poskytovatelů sociálních služeb je tak vystavena rizikům toku finanční hotovosti ve vztahu ke krytí běžných provozních nákladů v prvních měsících roku. Proto jsme se rozhodli, že se ve spolupráci s odborníky z advokátní kanceláře HOLEC, ZUSKA a Partneři pokusíme vytvořit systém, který by umožnil poskytovat prostředky z krajského rozpočtu na víceleté bázi,“ říká Ing. Pavel Šotola, člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor.

Principy víceletého financování sociálních služeb a Program víceleté podpory sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb z rozpočtu Pardubického kraje (2019-2021) jsou dokumenty, jejichž cílem je zajištění vyšší stability krajské sítě sociálních služeb a zjednodušení procesu financování sociálních služeb z úrovně krajského úřadu. Přestože principy víceletého financování vycházejí důsledně z existujícího právního rámce národní a evropské legislativy, rozhodně nevznikaly pouze u stolu bez oponentury těch, jichž se nevíce týká. „Ze strany zástupců poskytovatelů sociálních služeb různých právních forem jsme vytvořili expertní skupinu, jejíž úkolem byla věcná oponentura připravovaných dokumentů k víceletému financování. Díky praktickým znalostem zástupců poskytovatelů sociálních služeb a jejich erudici zejména v ekonomických a účetních otázkách se podařilo, jak doufáme, vytvořit smysluplná pravidla, která víceleté financování umožní,“ dodává Ing. Pavel Šotola.

Co tedy systém víceletého financování sociálních služeb z rozpočtu Pardubického kraje reálně přináší? Cyklus víceletého financování byl stanoven v souladu s dobou trvání Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, tj. pro nejbližší období let 2019 – 2021; jedná se tedy o cyklus tříletý. Této době odpovídá i doba, na níž je tvořena krajská síť sociálních služeb a na kterou je poskytovatelům zařazeným do sítě vydáváno pověření podle pravidel EU o veřejné podpoře.

Poskytovatelé sociálních služeb, jimž bude vydáno pověření, budou podávat souhrnnou žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje na celý tříletý cyklus. S poskytovateli sociálních služeb zařazenými do sítě pak bude uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na celé období tří let, která bude zveřejněna v registru smluv.

Při koncepci veřejnoprávní smlouvy bylo využito § 548 občanského zákoníku, podle kterého lze vznik práv, resp. jejich účinnost, vázat na splnění podmínky. Toto ustanovení umožňuje, aby určitý přijatý závazek byl promítnut v čase za splnění určitých skutečností, a představuje tedy dobrý nástroj k řešení situace, kdy usnesení orgánu územní samosprávy je v některých ohledech vázáno či podmíněno přijetím dalších aktů/právních jednání. Kraj může přijmout právně účinný závazek k poskytnutí dotace pouze na základě schváleného rozpočtu na daný kalendářní rok a v návaznosti na rozpis rozpočtu. Může však využít ustanovení o odkládací podmínce k tomu, aby právní účinky části smlouvy o poskytnutí dotace pro budoucí roky vázal na schválení rozpočtu pro příslušný rok. Zveřejněním víceleté smlouvy v registru smluv nabývají účinnosti pouze závazky nepodmíněné, přičemž podmíněná ustanovení nabývají účinnosti postupně (po částech) v závislosti na schválení příslušného rozpočtu. Tím, že však po schválení rozpočtu nabývá příslušné ustanovení účinnosti již bez dalšího, umožní tento způsob řešení financování podstatně rychlejší tok finanční hotovosti dotačních prostředků v následujících letech a podstatně sníží dotační administrativu.

Pracovníci Krajského úřadu Pardubického kraje jsou přesvědčeni, že poskytovatelům sociálních služeb mohou být dotační prostředky v následujících letech víceletého cyklu připsány na účet cca do 30 dnů po schválení rozpisu rozpočtu na příslušný kalendářní rok. To může znamenat významnou pomoc zejména pro krytí mzdových nákladů za první měsíc kalendářního roku, který bývá často z tohoto pohledu velmi kritický.