Neziskové organizace dočasně osvobozeny od soudních poplatků

Podle zákona č. 335/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se osvobozují od soudních poplatků
„spolek, odborová organizace, mezinárodní odborová organizace, organizace zaměstnavatelů a mezinárodní organizace zaměstnavatelů a jejich pobočné organizace, nadace, nadační fond, ústav a obecně prospěšná společnost ve věcech veřejného rejstříku“.

Osvobození však platí pouze dočasně, a to do 30.6.2016, neboť novela zákona o soudních poplatcích v této části pozbývá platnosti posledním dnem 18. měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.

Stanovenou dobu dočasného osvobození budou moci využít vyjmenované neziskové organizace ke splnění svých povinností ve věcech veřejného rejstříku, které přinesl nově zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (OZ), a zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (ZVR). Přestože tyto zákony ukládají právnickým osobám splnit některé povinnosti vůči veřejnému rejstříku až do 31.12.2016, kratší doba dočasného osvobození od soudních poplatků bude zřejmě motivací splnit tyto povinnosti o něco dříve.

Kterých povinností se toto osvobození zejména týká?

Osvobození od soudních poplatků využijí zejména bývalá občanská sdružení (dnes spolky), která mají povinnost:

  1. uvést svůj název do souladu s požadavky občanského zákoníku (§ 3042 OZ) do 31.12.2015 (splnění této povinnosti formou zápisu upraveného názvu spadá plně do lhůty osvobození od soudních poplatků);
  2. přizpůsobit zapsaný stav ve veřejném rejstříku stavu požadovaném ZVR do 31.12.2016 (§ 122 ZVR); lhůta pro splnění této povinnosti již není plně pokryta lhůtou pro osvobození od soudních poplatků. Tato povinnost se týká zejména všech bývalých občanských sdružení, neboť současný stav jejich zápisu do spolkového rejstříku (jak byl učiněn soudem ex offo) neodpovídá požadavkům stanoveným zejména v § 120 a 121 OZ a § 25 a 29 ZVR (obecně chybí zejména zápis předmětu činnosti a předmětu vedlejší hospodářské činnosti, zápis orgánů spolku a jejich členů s identifikačními údaji, údaje o pobočném spolku atd.).

Stejně tak ale mohou novelu zákona o soudních poplatcích využít i ostatní organizace, jichž se osvobození od soudních poplatků týká.

Na tomto místě je vhodné připomenout, že osvobození se týká i zápisu přeměn právnických osob, tedy situací, kdy se spolek či obecně prospěná společnost rozhodnou změnit svoji právní formu na ústav.