Některá metodická doporučení k vyplňování formuláře přiznání k dani z příjmů právnických osob u veřejně prospěšných poplatníků

U veřejně prospěšných poplatníků (VPP), kam řadíme i mnohé poskytovatele sociálních služeb, uplatňujících postup podle §18a/1, 2 ZDzP (tedy VPP s tzv. úzkým základem daně), je nutné při vyplňování formuláře přiznání rozlišovat jednotlivé typy výnosů a ty pak správně uvádět na jednotlivé řádky formuláře přiznání.

Dále uvedené příklady z §19, §19a a §23 ZDzP jsou pouze orientační a jednotlivé výnosy je nutné vždy ověřovat.

Základní členění lze popsat takto:

ř. 101
Příjmy, jež u veřejně prospěšných poplatníků, nejsou předmětem daně podle § 18a odst. 1 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10), např.:

 • příjmy z nepodnikatelské činnosti za podmínky, že výdaje (náklady) vynaložené podle tohoto zákona v souvislosti s prováděním této činnosti jsou vyšší, přičemž splnění uvedené podmínky se posuzuje podle §18a/3, 4 ZDzP z účetnictví pro jednotlivé činnosti v rámci jednotlivého druhu činnosti (jedná se o ztrátové jednotlivé činnosti),
 • dotace, příspěvek, podpora nebo jiná obdobná plnění z veřejných rozpočtů,
 • výnos daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění, které plynou obci nebo kraji,
 • úplata, která je příjmem státního rozpočtu za
  • převod nebo užívání státního majetku mezi organizačními složkami státu a státními organizacemi,
  • nájem a prodej státního majetku,
 • příjmy z bezúplatného nabytí věci podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

ř. 109
Příjmy osvobozené od daně podle § 19b zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10), např.:

 • bezúplatný příjem z nabytí dědictví nebo odkazu,
 • bezúplatný příjem (např. peněžitý a nepeněžitý dar) VPP, pokud byl nebo bude využit pro účely vymezené v §15/1 nebo §20/8 ZDzP nebo na kapitálové dovybavení,
 • bezúplatný příjem (např. peněžitý a nepeněžitý dar) přijatý územním samosprávným celkem nebo jím zřízenou příspěvkovou organizací, dobrovolným svazkem obcí, veřejnou výzkumnou institucí, veřejnou vysokou školou nebo Regionální radou regionu soudržnosti, mají-li sídlo na území České republiky,
 • bezúplatný příjem plynoucí do veřejné sbírky, na humanitární nebo charitativní účel,
 • bezúplatný příjem přijatý z veřejné sbírky.

ř. 110
Příjmy osvobozené od daně podle § 19 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10), např.:

 • členský příspěvek podle stanov, statutu, zřizovacích nebo zakladatelských listin, přijatý:
  • zájmovým sdružením právnických osob, u něhož členství není nutnou podmínkou k provozování předmětu podnikání nebo výkonu činnosti,
  • spolkem, který není organizací zaměstnavatelů, nebo evropskou politickou nadací,
  • odborovou organizací,
  • politickou stranou, politickým hnutím nebo evropskou politickou stranou,
  • profesní komorou s nepovinným členstvím s výjimkou Hospodářské komory České republiky a Agrární komory České republiky,
 • příjmy z úroků z přeplatků zaviněných správcem daně a z úroků z přeplatků zaviněných orgánem sociálního zabezpečení.

ř. 120
Příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona, např.:

 • např. příjmy z úrokových výnosů z běžného bankovního účtu, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

ř. 140
Příjmy a částky podle § 23 odst. 4 zákona, s výjimkou příjmů podle § 23 odst. 4 písm. a) a b) zákona, nezahrnované do základu daně, např.:

 • částky zaúčtované do příjmů (výnosů), pokud přímo souvisejí s výdaji (náklady) neuznanými jako výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to maximálně do výše těchto neuznaných výdajů (nákladů), např. příspěvek na krytí provozních nákladů poskytnutý zřizovatelem příspěvkové organizaci účelově na účetní odpisy nebo jiné daňově neuznatelné náklady.