Informační povinnost pro poskytovatele vyrovnávací platby se týká též obcí

Nejpozději do konce dubna 2018 musí všichni poskytovatelé vyrovnávací platby splnit informační povinnost dle článku 9 Rozhodnutí Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU, Úř. věst. L 7, 11. 1. 2012).

Tato informační povinnost se týká všech poskytovatelů podpory ve formě vyrovnávací platby podle výše uvedeného Rozhodnutí Komise.

V našem systému financování sociálních služeb je poskytování vyrovnávací platby nastaveno jako vícezdrojové. Vyrovnávací platbu stanoví a z převážné části poskytuje zpravidla kraj, dílčí části vyrovnávací platby jsou však spolufinancovány ze strany dalších subjektů, zejména obcí. Obce přistupují k pověřením vydaným krajem, a tím podřizují své dotace režimu vyrovnávací platby s odkazem na Rozhodnutí Komise. To je i důvod, proč se informační povinnost týká také jich.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil výzvu ke splnění informační povinnosti na:
http://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/aktuality-z-verejne-podpory/2392-vyzva-ke-splneni-informacni-povinnosti-pro-poskytovatele-vyrovnavaci-platby-za-zavazek-verejne-sluzby-podle-rozhodnuti-2012-21-e.html

Pokud byla vyrovnávací platba poskytnuta příspěvkové organizaci, je vhodné připomenout náš článek Může být příspěvková organizace malým nebo středním podnikem?