Dvě podstatné změny občanského zákoníku od konce února

Koncem února nabývají účinnosti některá ustanovení, která mění nový občanský zákoník, účinný od 1. 1. 2014. Z těchto změn vybíráme dvě, které považujeme za zásadní pro činnost některých poskytovatelů sociálních služeb.

Změna právní úpravy spojené se smrtí nájemce bytu zvláštního určení

Tato změna se týká § 2301 občanského zákoníku, který upravuje situace, kdy skončí nájem bytu zvláštního určení smrtí nájemce. Dotkne se tak pronajímatelů bytů v domech s pečovatelskou službou, bytů určených pro ubytování osob se zdravotním postižením nebo bytů v domě se zařízením určeným pro tyto osoby.

„Zemře-li nájemce, nájem bytu zvláštního určení skončí a pronajímatel vyzve členy nájemcovy domácnosti, kteří v bytě žili ke dni smrti nájemce a nemají vlastní byt, aby byt vyklidili nejpozději do šesti měsíců ode dne, kdy výzvu obdrží. Nejsou-li v bytě takové osoby, pronajímatel vyzve nájemcovy dědice, aby byt vyklidili nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy výzvu obdrží. Pokud v bytě zvláštního určení žila ke dni smrti nájemce osoba zdravotně postižená nebo osoba, která dosáhla věku sedmdesáti let, která žila s nájemcem nejméně jeden rok ve společné domácnosti a nemá vlastní byt, přejde na ni nájem ke dni smrti nájemce, pokud se pronajímatel s touto osobou nedohodnou jinak.“

Jak je z textu novelizovaného ustanovení zřejmé, upřesňuje se okruh osob, které jsou povinny byt vyklidit, jakož i lhůta pro jeho vyklizení. Podstatnou změnou je i zákonný přechod nájmu k bytu zvláštního určení na osobu, která alespoň 1 rok žila se zemřelým nájemcem ve společné domácnosti, je-li zdravotně postižená nebo dosáhla věku 70 let.

Změna maximální možné doby omezení svéprávnosti

Tato změna se týká § 59 občanského zákoníku, který zatím limituje dobu, na kterou může soud rozhodnout o omezení svéprávnosti určité osoby, maximálně na 3 roky. Novela prodlužuje tuto maximální dobu na 5 let v případě tzv. ireversibilních stavů, kdy je zjevné, že se stav člověka nezlepší.

Pouze na doplnění výše uvedeného připomínáme, že již k datu 30. 12. 2016 nabyla účinnosti změna, která zrušila povinnost spolků vzniklých do 31. 12. 2013, tj. bývalých občanských sdružení, uvést označení právní formy do souladu s požadavky zákona.