Dotaz k financování příspěvkové organizace vyrovnávací platbou

Město – zřizovatel příspěvkové organizace nás požádalo o názor, týkající se vyrovnávací platby v sociálních službách a připojení se zřizovatele příspěvkové organizace  k pověření kraje k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.

Město zřizuje dvě příspěvkové organizace, základní školu a domov pro seniory. U základní školy nevidí  žádný problém s příspěvkem zřizovatele, protože dle jeho názoru se nejedná  o veřejnou podporu, protože dotace na činnost školy nenaplňuje všechny znaky veřejné podpory.

Město si však není jisto správným postupem u druhé příspěvkové organizace, domova pro seniory. Organizace, kterou zřizuje město,  je zařazena do krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb a je ji poskytována prostřednictvím kraje účelová dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb a od zřizovatele příspěvek zřizovatele na provoz.

Město se zajímá, zda hranici maximální vyrovnávací platby, kterou může organizace obdržet, bude i pro jeho příspěvkovou organizaci „hlídat“ krajský úřad. Dále město zajímá, zda, pokud bude smlouva o poskytnutí finančních prostředků obsahovat i pověření příjemce poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu v souladu s rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu 2012/21/EU, je potřeba, aby se jako zřizovatel PO k tomuto pověření připojilo.

Náš názor

Pokud jde o charakter podpory vzdělávání, Komise k této otázce prezentovala svůj postoj mj. ve Sdělení o použití pravidel Evropské unie v oblasti státní podpory na vyrovnávací platbu udělenou za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (2012/C 8/02). Konstatovala, že v souladu s ustálenou judikaturou Soudního dvora EU lze na veřejné vzdělávání organizované v rámci státního vzdělávacího systému a financované a kontrolované státem pohlížet jako na nehospodářskou činnost. Podpora vzdělávací činnosti základní školy tedy nepředstavuje veřejnou podporu ve smyslu článku 107 odst. Smlouvy o fungování EU.

Činnost domova pro seniory je podle stanoviska Evropské komise činností, která může naplnit všechny znaky veřejné podpory, a proto je zapotřebí dodržet podmínky, aby podpora této činnosti mohla být považována za veřejnou podporu slučitelnou s vnitřním trhem. Proto je vhodné postupovat podle zmíněného Rozhodnutí Komise 2012/21/EU. Jak dotace od kraje, tak část příspěvku zřizovatele, určená ke krytí nákladů nezbytných na poskytování předmětné sociální služby, tvoří jednotnou vyrovnávací platbu, jejíž maximální výši stanoví a „hlídá“ kraj coby vydavatel Pověření tak, aby nepřesáhla výši čistých nákladů (případně včetně přiměřeného zisku), a nedošlo tak k nadměrnému financování.

Aby však byla ona část příspěvku zřizovatele na provoz  považována za součást vyrovnávací platby, je zapotřebí, aby zřizovatel (město) vyjádřil formálním aktem, že příspěvek (resp. jeho příslušnou část) podřazuje pod režim vyrovnávací platby; to lze učinit právě oním „přistoupením“ k Pověření vydaným krajem. Kraj pak tuto část příspěvku započte do vyrovnávací platby a zohlední ji jako podíl města na kofinancování služby. Vzhledem k tomu, že mezi městem a jím zřízenou PO nebývá zpravidla uzavírána žádná smlouva o poskytnutí příspěvku, lze deklaraci přistoupení k Pověření kraje řešit jiným formálním aktem, např. v rámci rozhodnutí příslušného orgánu města o poskytnutí příspěvku apod.

Je třeba dát pozor, jakou část příspěvku město podřadí pod režim vyrovnávací platby. Mělo by jít o část, sloužící k pokrytí části nákladů služby, jak byla vymezena v Pověření (zpravidla v rozsahu základních činností). Pokud by město poskytovalo příspěvek i na jiné náklady (např. fakultativní činnosti apod.), pak tato činnost do Pověření nespadá, nelze náklady na ni započítávat do vyrovnávací platby a město by v takovém případě mělo řešit samostatně na tuto část příspěvku režim veřejné podpory (např. vydat vlastní Pověření). Proto je vhodné přesně vymezit, jaká část příspěvku na provoz je zahrnuta do jednotné vyrovnávací platby.

K tématu financování příspěvkových organizací se zejména v poslední době množí dotazy, a proto zájemce o tuto problematiku zveme na odbornou konferenci Financování příspěvkových organizací podle pravidel veřejné podpory.

Přidejte svůj komentář