Daňové odpisy u příspěvkových organizací obcí a krajů

Poskytovatelé sociálních služeb v právní formě příspěvkové organizace územně samosprávného celku již velmi dlouho řeší otázku možnosti zahrnutí odpisů dlouhodobého majetku do nákladů pro výpočet vyrovnávací platby. S tím souvisí i otázka uplatňování odpisů v rámci plnění jejich daňové povinnosti.

S účinností již pro rok 2017 mohou příspěvkové organizace obcí a krajů uplatňovat u majetku svěřeného k hospodaření (do správy) daňové odpisy. Při zahájení odepisování musí být známá daňová historie tohoto majetku a to zejména:

  • způsob pořízení tohoto majetku (např. u bezúplatného pořízení majetku, které bylo osvobozeno od daně darovací nebo od daně z příjmů je daňová vstupní cena nulová)
  • způsob financování pořízení tohoto majetku (např. při financování pořízení majetku z účelové investiční dotace nebo z účelového daru, se vstupní daňová cena snižuje o tuto dotaci nebo tento dar)
  • rozsah daňového odepisování u zřizovatele (příspěvková organizace pokračuje v metodě odepisování, započaté zřizovatelem.

Současně je, s ohledem na ustanovení §27/2-f) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, nutné vyžadovat, pro možnost daňového odepisování, uvedení tohoto práva daňového odepisování ve zřizovací listině příspěvkové organizace.